به نام خدا

                                                  

موضوع:بررسی درس اول کتاب فارسی دوم راهنمایی

                      

نام درس:انقلاب اسلامی تولدی دیگر

  

درس فارسی پایه ی دوم راهنمایی

 

این درس حاوی:

 

1- نکات مهم درس اول

 

2- معنی کلمات

 

3- دانش های ادبی و زبانی

 

4- بخش نوشتن

 

5- بخش تاریخ ادبیات.

 

6بخش کلمه های املایی

 

7-نمونه سوال

 

ونکته می باشد.-عنا===--0---- نکته

                      

 

 

1-نکات مهم درس

 

-         1- انقلاب امید بخش ایران که پایه و اساس آن در سال 1342 شکل گرفت سه ویژگی برجسته دارد:

-         خدا محوری و دین باوری

-         رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه

-         وحدت ویک پارچگی مردم

 

2- ادبیات به یاری ابزارها و عوامل گوناگون پدید می آید.نخستین ابزار پیدایش ادبیات زبان است.زبان عامل انسجام و وحدت همه ی اقوام یک سرزمین است.

 

3-زبان هر جامعه در هر دوره ای نماینده ی فکر و فرهنگ همان روزگار است.

 

4-در ادبیات انقلاب به آزاد اندیشی توجه شد وفضیلت هایی مانند همدلی و صفا وایثار مقاومت ومبارزه در برابر ظالمان و روحیه ی جوان مردی وپهلوانی پدیدار گشت

 

 

 

 

 

 

2-معنی کلمات

 

محتوا: حاوی     انسجام:نظم دادن        کرامت:جوان مردی

 

حماسه: دلیری     رایحه: بوی خوش     معیار:اندازه

 

منش:روش          تعهد:پیمان             جلوه گر:نمایان

 

استوار:پایدار    فضیلت: برتری دادن    باطن:درون

 

3-دانش های زبانی و ادبی

 

- نکته ی اول

در سال گذشته خواندیم که جمله از نهاد و گزاره می شود.

گزاره از اجزایی تشکیل می شود.مهم ترین جز گزاره فعل می باشد که معمولا در آخر جمله می آید. یکی دیگرازاجزای گزاره مسند است.

 اجزای گزاره عبارتند از:

- فعل (مهمترین جز)

- مسند

- مفعول

- متمم

 

-        نکته ی دوم

 

در سال گذشته  با مفهوم زبان و ادبیات و تفاوت آن دو آشنا شدیم. واژه وجمله های زبان مانند ظرف اند هر ظرف و پیمانه گنجایش خاص دارد و می تواند چیزهایی رادرخودجای دهد و با خود حمل کند

 

 

 

4- نوشتن

 

 

1- جدول را کامل کنید

 

 

جمله                                                         نهاد                  گزاره                

-خود باوری یکی از دست آوردهای انقلاب است.  خود باوری.  یکی از دستاورد های انقلاب است

- وحدت کلمه پدیدار گشت.                                 وحدت کلمه     پدیدارگشت

-انقلاب کرامت انسانی را به افراد جامعه       انقلاب      کر امت انسانی را به افرادجامعه بازگرداند

بازگرداند.

 

 

 

 

2-متضاد کلمه های زیررا بنویسید و در جمله به کار ببرید

 

استوار: سست:افراد جامعه ی اسلامی نباید سست باشند.                                

 

استقلال:وابستگی:وابستگی محکمی بین اعراب وامریکاوجود دارد.

 

آزادی:اسارت:در دوران جنگ رزمندگان زیادی به اسارت گرفته شدند.

 

عدالت:ستم:فرعون های مصر به مردم ستم می کردند.

 

 

3-مترادف کلمه ها را بنویسید و با آنها جمله بسازید

 

استقلال:مستقل بودن:مستقل بودن یک فرد به خودان بستگی دارد.

 

ایمان:باور داشتن:باور داشتن دین یعنی به آن دین ایمان داری.

 

ایثار:فداکاری:باید در راه دین فداکاری کرد.

 

کرامت:جوان مردی:باید همیشه اصول جوان مردی را رعایت کرد.

 

رشادت:دلیری:شجاعت و دلیری امام علی(ع)زبان زد بود.

 

 

 

4-مفردواژه های زیر رانوشته وبا ((ان))یا((ها))جمع ببندید.

 

 

عوامل: عامل:عاملان                                 مفاهیم: مفهوم:مفهوم ها

 

احوال: حال: حال ها                                    آثار:اثر:اثرها

 

 

افکار:فکر:فکرها                                     تعالیم:تعلیم : تعلیم ها

 

 

 

5-تاریخ ادبیات

 

 

 

 

 

سعدی: دو کتاب مهم با نامهای بوستان وگلستان داردو در قرن هفتم  می زیست

 

آرامگاه وشهر تولد او شیراز است از کتاب های سعدی گلستان به نظم و نثر

 

بوستان به نظم است .

 

 

                            

                         6-کلمه های املائی       

 

 

1-ولایت فقیه             2-بنیان گذار                            3-محتوا

 

 

4-کاذب                   5-معاصر                              6-اهریمن

 

 

7-حماسه                 8-معیار                                 9-انسجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   7-نمونه سوال

 

                      

                                     

                                   

1-نمونه سوالات املا:

 

 

1-کلمه های غلط را به صورت صحیح بنویسید.

 

 

 

1-کازب:کاذب                         2-احریمن:اهریمن                       3مهتوا:محتوا

 

 

4-معاسر:معاصر                      5-باتن:باطن                             هماصه:هماسه

 

 

 

7-نسر:نثر                             8-فظیلت:فضیلت                        9-افو:عفو

 

 

 

 

2-کدام کلمه به معنای پاداش است؟

 

 

1-صواب                                   ( 2-ثواب)     

                

 

 

 

3-درمتن زیر کلمه های را که اشتباه است رامشخص کرده وصحیح ان رابنویسید.

 

 

 

 

درادبیات انقلاب به ازاد اندیشی شدوفظیلت هایی مانند همدلی وسفا،ایثار

                   

ومقاومت دربرابر ضالمان وروحیه ی جوان مردی پدیدارشد.

                        

                         

         

 

2-نمونه سوال فارسی:

                                                                             

 

1-متضادکلمه های زیررابنویسید.

 

 

استوار:سست                                                              ازادی:زندانی

 

 

 

استقلال:وابستگی                                                       عدالت:بی عدالتی

 

 

 

 

2-بیت زیررابه فارسی روان ترجمه کنید.

 

 

سرپادشاهان گردن فراز                               به درگاه توبرزمین نیاز

 

 

 

پادشاهان ظالم وستمگردربرابرتوسجده می افتندواظهارعجزوناتوانی می نمایند.

 

 

3-مترادف کلمه های زیررابنویسید.

 

 

کرامت:جوان مردی                                               رشادت:دلیری   

 

 

 

استقلال:مستقل بودن                                           ایثار:فداکاری

 

 

 

 

 

         

3-نمونه سوال انشاء

 

 

 

-درمتن زیر نشانه های نگارشی مناسب بگزارید.

 

انقلاب اسلامی،درهای تازهای به روی ادبیات گشودو واژه هاوترکیب هایی مانند:

 

((استقلال،استوار،اسلام،کرامت،رزمندگی،رشادت و...))رابا نگرشی جدید،در

 

زبان مردم رواج وگسترش داد

 

 

 

 

 

 

7-نکته

 

 

 

                           

-درکلمه های که به((ه)) بیان حرکت ختم می شوند،هنگام   نوشتن جمع انها با

 

(ان)به صورت((گان))ظاهر می شوند. مانند پرنده+ان=پرندگان

 

 

-در املاء از خط تحریری شکسته استفاده نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی موحدی پوروحجت الله  بقا زاده

 

کلاس:دوم راهنمایی

 

 

مدرسه ی:راهنمایی امام حسین(ع)

 

شهرستان منوجان

+ نوشته شده در  شنبه نهم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:52  توسط دبیر ادبیات  |